tipje van de sluier

Tink net dat alles

Hjir droegje wite fearren op lykas damast yn kasten
en lizze as ferklume fingers by elkoar, de buging fan
in hals wurdt sirkel makke hjir, de eagen freegjend
lege kassen en fan knibbels rjocht de skeane knik

Een stukje van het friese gedicht. Een nieuwe bron van inspiratie voor mij.